Eric Johnson, ATP, Salt Lake City, UT

Eric Johnson, ATP